home
  over
  artikelen
  mediation
  contact

  MEDIATION EN MEDIATOR

  Mediation is een vorm van conflictbeslechting.
  Bij mediation schakelen personen die met elkaar in conflict zijn samen een neutrale tussenpersoon in. Die helpt hen zelf een oplossing voor de gerezen geschilpunten te vinden.
  Daarmee verschilt mediation met de overheidsrechtspraak en arbitrage of bindend advies doordat de partijen de oplossing van hun geschillen daar uit handen geven.
  Bij mediation komt veel minder de juridische kant van de zaak aan de orde. Daar zoekt de mediator, samen met de partijen naar de belangen van beide partijen. Via die belangen wordt naar een oplossing gezocht. In het juridische proces is het verleden erg belangrijk.Wat is er afgesproken en is te bewijzen wat er is afgesproken? Bij mediation wordt de oplossing vooral in de toekemst gevonden. Wat is voor de betrokkenen in de mediation belangrijk en hoe kunnen die belangen het beste gediend worden.

  Mediationproces.

  De mediation begint met het verlenen van de mediationopdracht* aan de mediator

  en het sluiten van de mediationovereenkomst*. Daarin liggen de spelregels van de mediation vast, wordt geheimhouding afgesproken en de vergoeding van de mediator. Slaagt de mediation, dan wordt deze afgesloten met een zo genaamde vaststellingsovereenkomst. Daarin wordt de oplossing van het geschil vastgelegd.
  In echtscheidingsmediations wordt de vaststellingsovereenkomst met een gemeenschappelijk verzoek aan de rechtbank voorgelegd. Die spreekt op basis daarvan de echtscheiding uit.

  De kosten* van de mediation worden in het algemeen door de partijen samen in gelijke delen gedragen. Het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken.

  * Opdracht, opdrachtbevestiging en aansprakelijkheidsbeperking.
  * Mediationovereenkomst

  * Opdrachtvoorwaarden en kosten

  Kernwaarden van mediation.

  Vrijwilligheid, vrijblijvendheid en vertrouwelijkheid zijn de drie kernwaarden van de mediation.
  Omdat elke partij vrijwillig deelneemt aan de mediation kunt u er altijd mee stoppen als u over de mediation niet tevreden bent.
  Daarbij neemt u wel een regel in acht. De partij die beƫindiging overweegt spreekt daarover voor het nemen van die beslissing met de mediator. Hij of zij stelt de mediator in staat van dit gesprek verslag te doen aan de overige partijen . Daarna koppelt de mediator de reactie van die partijen terug aan degene die wil opzeggen. Deze besluit vervolgens al dan niet tot beƫindiging.
  De vrijblijvendheid betekent dat de partijen niet verplicht zijn samen tot een oplossing te komen. De gevonden oplossing moet tot ieders tevredenheid zijn. De deelnemers aan de mediation mogen van elkaar verwachten dat ieder zicht naar beste vermogen inzet om de mediation te laten slagen.
  De vertrouwelijkheid van de mediation betekent dat de deelnemers zich verbinden tot geheimhouding. Dat draagt er toe bij dat iedereen vrij kan spreken zonder dat dit later tegen iemand gebruikt kan worden.
  Deze drie kernwaarden komen tot uitdrukking in de mediationovereenkomst waarmee de mediation begint.

  Handhaven van de status quo.
  Volgens het mediationreglement zien partijen af van het voeren van juridische procedures
  over het onderwerp van de mediation. Dat geldt voor de duur van de mediationprocedure.
  Uitgezonderd zijn dringende gevallen van juridische noodzaak, zoals het verlopen van termijnen (bijvoorbeeld: hoger beroep of verjaring) of het vervalen van verhaalsmogelijkheden (beslag). Alle lopende juridische procedures worden voor de duur van de mediation opgeschort, voor zover dat mogelijk is.

  Respect voor elkaar.
  De zoektocht naar een oplossing verloopt tijdens de mediation met een respectvolle opstelling ten opzichte van alle deelnemers. Dit principe is leidend gedurende de gehele mediation.
  Partijen zijn bereid hun houding tijdens de mediation door dit beginsel te laten leiden.

  Wat als mediation niet werkt
  Mocht een mediation niet leiden tot een oplossing dat bestaat altijd nog de mogelijkheid om het geschil aan de overheidsrechter voor te leggen.
  De slagingskans van mediation ligt in Nederland op ongeveer 65%.

  Ga voor meer informatie over mediation, het register van mediators, het mediationreglement en de klacht- en tuchtregeling naar www.nmi-mediation.nl.